Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tyttörullalautailijat ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 7.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä 

Tyttörullalautailijat ry tyttorullalautailijat [at] gmail.com Y-tunnus: 2239674-7 Yhdistysrekisterinro: 196.353 

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot

Rekisteristä vastaava taho on Tyttörullalautailijat ry:n hallitus. Yhteyden hallitukseen saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tyttorullalautailijat [at] gmail.com 

3. Rekisterin nimi 

Tyttörullalautailijat ry:n jäsentietorekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

● henkilön suostumus ja

● rekisterinpitäjän oikeutettu etu (yhdistyslain mukaisesti pidettävä luettelo yhdistyksen jäsenistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on voida tarvittaessa osoittaa yhdistyksen jäsenten ikä- ja asuinpaikkakuntajakauma haettaessa harrastustiloja ja avustuksia niistä päättäviltä tahoilta.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

Tietoja säilytetään korkeintaan kaksi toimintakautta, jonka jälkeen ne poistetaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan jäsenrekisteriin liittymistä varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja luovutetaan ainoastaan niitä pyydettäessä harrastetiloista päättäville tahoille (esimerkiksi Helsingin kaupunki).Tällöinkin tarkastellaan ainoastaan tietoa iästä ja asuinpaikkakunnasta, yhdistämättä näitä tietoja kehenkään tiettyyn henkilöön. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).