Säännöt

Tyttörullalautailijat ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tyttörullalautailijat ry ja kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on tyttöjen, naisten ja muunsukupuolisten rullalautailuharrastuksen kehittäminen sekä rullalautailuharrastuksen leviämisen edistäminen rullalautailusta kiinnostuneiden tyttöjen, naisten ja muunsukupuolisten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenille harjoittelumahdollisuuksia, rullalautakilpailuja ja -tapahtumia sekä muuta lajiin liittyvää toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli tämä jättää jäsenmaksun suorittamatta. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoitusoikeus on lisäksi kaikilla hallituksen jäsenillä sekä henkilöllä, jolle hallitus erikseen antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden, aina kaksi yhdessä.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on 1.4.-31.3. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu sähköpostilla kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-heinäkuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja joka äänioikeutetulla yksi (1) ääni, ei kuitenkaan alle 15-vuotiailla. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-heinäkuun aikana – yleensä kuitenkin huhti-toukokuussa.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan toiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.